Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kraśniku
 

DZIEŃ CHŁOPAKA

Zapraszamy na dyskotekę szkolną

z okazji dnia chłopaka,

która odbędzie się 30 września (wtorek) o godz. 17.00. W czasie trwania zabawy będzie można zamówić u DJ – a dedykację piosenki lub skorzystać z malowania twarzy.

Życzymy udanej zabawy!!!

Samorząd Uczniowski

 

Życzenia na dzień chłopaka

Śmiejcie się dużo, marudźcie mało

do klasówek wkuwajcie śmiało,

bądźcie mądrzejsi niż komputery

i szybsi niż japońskie skutery.

Bo jesteście sympatyczni jak maskotki

a słodyczy w Was tyle co w kawałku szarlotki.

 

                                              Wasze koleżanki ze szkolnej ławki

 

APEL PORZĄDKOWY DLA KLAS IV - VI

  Dnia 25 września 2014 r . odbył się apel porządkowy prowadzony przez panią wicedyrektor Katarzynę Zimowską i Annę Kania. Apel rozpoczęła pani Arleta Sznajder opiekun biblioteki przedstawiając nowy regulamin biblioteki i zachęcając do udziału w konkursie na obwolutę ulubionej książki. Następnie pani Maria Łysakowska – pielęgniarka przypomniała o zasadach zdrowego żywienia i przestrzeganiu higieny osobistej. Na apelu przedstawiona została Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Martyna Gazda. Przypomniane zostały zasady zachowania ucznia i statut szkoły, a szczególnie punkty o prawach i obowiązkach ucznia, zasady korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego oraz nagród i kar. Szczególnie podkreślono nowe zasady oceniania zachowania.

 

Apel porządkowy dla klas I - III

Dnia 24 września 2014 r. odbył się apel porządkowy dla klas I - III. W ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” na   spotkanie przybyli policjanci z sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.  Pani policjantka przypomniała uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz przeprowadziła konkurs wiedzy o ruchu drogowym. Pani wicedyrektor Katarzyna Zimowska wręczyła wszystkim uczniom znaczki odblaskowe. W trakcie spotkania przypomniano także „Regulamin zachowania uczniów” w PSP 5.

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów klas szóstych!

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów klas szóstych!

Już 1 kwietnia 2015 r. uczniowie klas 6. napiszą sprawdzian po klasie szóstej. W niniejszym liście chcielibyśmy zapoznać Państwa z warunkami i formami dostosowania sprawdzianu dla tych uczniów, którzy posiadają opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Więcej szczegółów można dowiedzieć się ze strony OKE Kraków, na której znajduje się „Komunikat dyrektora CKE z dnia 29.08.2014 r.” lub u wicedyrektora szkoły.

Jeżeli uczeń posiada opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, a nie została ona dostarczona do szkoły, przedkłada się ją dyrektorowi szkoły, w terminie do 15.10.2014 r.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, a także uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia.

W przypadku rezygnacji z prawa do przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia, rodzic (prawny opiekun) ucznia składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do 28 listopada 2014 r.

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w arkuszu, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu:

-  do 40 min. w części 1. Sprawdzianu obejmującej zadania z języka polskiego i matematyki;

-  do 25 min w części 2. Sprawdzianu obejmującej zadania z języka angielskiego.

3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi ucznia do zadań otwartych(możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).

5. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań sprawdzianu lub części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu).

6. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

Spośród wymienionych wyżej 6 sposobów dostosowania sprawdzianu Rada Pedagogiczna na podstawie opinii lub orzeczenia wskazuje dla każdego ucznia posiadającego opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się sposób lub sposoby dostosowania form i warunków sprawdzianu.

W przypadkach losowych uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo oraz uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. Dokumentację należy przedstawić dyrektorowi niezwłocznie po jej otrzymaniu.

 

Z poważaniem wicedyrektor szkoły mgr Katarzyna Zimowska